ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT Science วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อสอบ NETSAT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที เรื่องที่ออกสอบ  การทำนายผลการทดลอง , การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ , การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือตาราง , การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ , การลงข้อสรุป , การแก้ปัญหา , การประยุกต์ใช้ความรู้และใช้ทักษะปฏิบัติการ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , ความรู้ดิจิตอล

1. ข้อใดให้คำนิยามบุคคลใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผิด
2. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้น ข้อใด
3. การนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) คือการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและทำให้ข้อมูลมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ข้อใดกล่าวถึงรูปแบบในการ นำเสนอข้อมูล ผิด
4. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง AR และ VR ผิด
5. ข้อใดอธิบายองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณได้ถูกต้อง
6. ข้อใดแสดงค่าข้อมูลในรูปแบบเลขฐานสอง เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ และขนาดข้อมูลได้ถูกต้อง
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่ไม่ได้ทำงานบนระบบคลาวด์
8. ข้อใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) น้อยที่สุด
9. จากบล็อกคำสั่งที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นการแสดงผลที่สอดคล้องที่สุด
10. ข้อใดเป็นโค้ดโปรแกรมที่ทำงานได้สอดคล้องกับผังงานที่กำหนดให้ มากที่สุด
11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ไม่ถูกต้อง
12. ข้อใดต่อไปนี้แสดงแบบจำลองระดับโมเลกุลเรื่องการระเหยของน้ำกลายเป็นไอน้ำได้ถูกต้อง
กำหนดให้
13. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม
เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งสามสภาวะ นำภาชนะแก้วไปชั่งน้ำหนัก ข้อใดกล่าวถูกต้อง
14. สารประกอบในข้อใดมีพันธะโควาเลนต์ 8 พันธะ
15. ถ้าโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง เขียนแสดงดังแผนภาพด้านล่าง
สัญลักษณ์ Y แทนอะไร
16. ถ้าผู้สังเกตอาศัยอยู่ในละติจูดที่แตกต่างกันบนโลก เช่น 23.5 องศาเหนือ และ 23.5 องศาใต้ ในวันเดียวกัน ผู้สังเกตแต่ละคนจะสังเกตเห็นแนวทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เหมือนกันหรือไม่ จงแสดงการอธิบายทางวิทยาศาสตร์
17. ในสมัยก่อนนักดาราศาสตร์ได้ทำการศึกษาการเคลื่อนที่ของกาแลกซี โดยใช้ปรากฏการณ์ Doppler Effect โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางของกระจุกกาแล็กซีกับความเร็วใน การถอยห่างของกาแลกซี และพบว่ามีความสัมพันธ์ดังกราฟ

ข้อใดเป็นการลงข้อสรุปจากกราฟไม่ถูกต้อง
18. จากกิจกรรมการทดลองเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่าง มีการจัดวางชุดการทดลองดังนี้ วางหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่าง 100 วัตต์ ให้ห่างจากลักซ์มิเตอร์ 50 เซนติเมตร และจัดลักข์มิเตอร์ให้ตั้งฉากกับพื้น และตำแหน่งของหลอดไฟดังรูป ทำการทดลองโดยการเปิดสวิตซ์หลอดไฟ ปิดไฟในห้องทุกดวงและอ่านค่าจากลักซ์มิเตอร์

โดยมีตารางบันทึกผลการทดลองดังนี้

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมมติฐานในการทดลองนี้
19. จากตารางเป็นข้อมูลแสดง สี โชติมาตรปรากฏ และโชติมาตรสัมบูรณ์ของดาวฤกษ์
ข้อใดเป็นการแสดงการอธิบายทางวิทยาศาสตร์
20. จงวิเคราะห์ถึงประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศดังต่อไปนี้ และโครงการใดไม่ใช่เทคโนโลยีอวกาศในยุคปัจจุบัน
21. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ในชั้นบรรยากาศของโลกจึงมีชั้นบรรยากาศไม่เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ
22. จงพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุดังภาพต่อไปนี้
23. จากการทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นที่กำลังหมุน เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ บนผิวโลกในซีกโลกเหนือและฉีกโลกใต้ ทำให้ได้ผลการทดลองดังภาพ

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการทดลองที่ทำให้เกิดผลดังภาพ
24. เส้นความกดอากาศเท่าคือ เส้นที่ลากผ่านบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน ณ บริเวณต่าง ๆ จากภาพบริเวณเส้นความกดอากาศเท่า isobar ก และ ข ที่อยู่อีกโลกเหนือ ส่วนเส้นความ กดอากาศเท่า isobar ค และ ง อยู่เส้นความกดอากาศเท่า isobar ก และ ข อยู่อีกโลกใต้ จงแสดงการวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศต่อไปนี้ว่ารูปใดถูกหรือผิด
25. จากแบบจำลองการอธิบายกระบวนการเกิดสึนามิ ข้อใดคือข้อสรุปจากแบบจำลองในภาพ
26. จากการทดลองเรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ของแรงที่ทำมุมต่อกัน ในการทดลองออกแรงดึงสปริง A B และ C ตามแนวแรงในรูป ต้องออกแรงดึงสปริงทั้งสามด้วย ขนาดของแรงเท่าใดบ้างที่จะทำให้แรงลัพธ์ของแรงทั้งสามเป็นศูนย์
27. ในการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียง ชุดการทดลองใช้ท่อพีวีซียึดติดกับไม้เมตรโดยให้สเกลเลขศูนย์อยู่พอดีกับปลายท่อด้านที่ใช้จุ่มน้ำ เติมน้ำให้เกือบเต็มถังโดยจุ่มท่อปลายเปิด ด้ายหนึ่งลงไปในถังน้ำให้อยู่ต่ำกว่าระดับผิดเล็กน้อยและถือท่อให้อยู่ในแนวดิ่ง เปิดแหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 1000 เฮริ์ตแล้วนำมาจ่อไว้ตรงปากท่อ สังเกตเสียงที่ได้ยินพร้อมทั้ง เลื่อนท่อให้จมลงไปในน้ำช้า ๆ จนได้ยินเสียงดังมากที่สุด บันทึกระยะความยาวท่อที่จมน้ำโดย อ่านจากสเกลไม้เมตรที่ระดับผิวน้ำ แล้วเลื่อนท่อให้จมต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ยินเสียงมากสุดอีก ครั้ง และเปลี่ยนความถี่เป็น 2000 เฮริ์ต และ 3000 เฮริ์ตตามลำดับ จะได้ผลการทดลองดังตาราง

ข้อใดเป็นการลงข้อสรุปจากสมติฐานในการทดลองนี้
28. ในการทดลองได้ทำการจัดชุดการทดลอง โดยวางให้เซลล์สุริยะ 1 เซลล์ให้มีระนาบตั้งฉาก กับพื้นโต๊ะโดยวางทิ้งไว้กับกำแพงและทำการวัดระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเซลล์สุริยะไป ในแนวระดับตามแนวเส้น สมมติเป็นระยะ 1 เมตรทำเครื่องหมายโดยใช้เทปกาวดังรูป จากนั้นใช้ครึ่งวงกลมวัดมุมจากเส้นปกติไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็นมุม 30 60 และ 90 องศา ตามลำดับโดยแต่ละมุมให้ใช้ไม้เมตรวัดระยะจากจุดกึ่งกลางของเซลล์สุริยะไปยังตำแหน่งที่ห่างออกไป 1 เมตร และทำเครื่องหมายแต่ละตำแหน่งบนกำแพงโดยใช้เทปกาวดังรูป โดยนำไฟฉายไปวางไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ แล้วบันทึกค่าความต่างศักย์ที่วัดได้จาก มัลติมิเตอร์ที่ตำแหน่งต่าง ๆ
จากการทดลองข้างต้น เป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์สมติฐานใด
29. ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวระดับและแนวดิ่งเพื่ออธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่ในแนวโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วง โดยการทดลองนำเหรียญขนาดเท่ากัน 2 เหรียญมาวางไว้บนไม้บรรทัดที่วางราบและยื่นออกมาจากขอบโต๊ะ ใช้มือกดไม้บรรทัดที่อยู่ บนโต๊ะ อีกมือจับไม้บรรทัดอีกอันที่อยู่ในแนวดิ่ง ให้สันไม้บรรทัดในแนวดิ่งเคาะที่สันไม้ บรรทัดที่วางอยู่บนโต๊ะให้เคลื่อนที่ไปในแนวระดับอย่างรวดเร็ว จะทำให้เหรียญที่ 1 บนไม้ บรรทัดเคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับจากขอบโต๊ะ และเหรียญที่ 2 ตกลงแบบเสรี และได้ผลการทดลองดังภาพ
ในการทดลองต้องควบคุมตัวแปรของการทดลอง ยกเว้น ข้อใด
30. จงวิเคราะห์ว่าข้อความใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นขบวนนี้ ไม่ถูกต้อง
31. ลักษณะตาบอดสี (color blindness) ถูกควบคุมด้วยยีนด้อย (recessive gene) ที่อยู่บน โครโมโซมเพศในการแต่งงานระหว่างหญิงที่เป็นพาหะ (carrier) กับชายที่ปกติ ข้อใด ถูกต้องมากที่สุด ของลูกที่เกิดจากการแต่งงานนี้
32. นายเพลงมีหมู่เลือด Rh ลบ ได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น และจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด ปรากฏว่าได้รับการถ่ายเลือดจากหมู่เลือด Rh บวก หลังจากนี้นายเพลงสามารถที่จะรักษา ตัวเองได้เป็นปกติ ข้อใดกล่าวได้ ถูกต้องมากที่สุด
33. ข้อใด คือ การโคลนนิ่ง (Cloning) หมายถึง การทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบทาง พันธุกรรมเหมือน ๆ กัน
34. ให้นักเรียนใช้ข้อมูลนี้ในการตอบคำถาม
ก. มีการกระจายตัวต่อเนื่อง
ข. มีการกระจายตัวไม่ต่อเนื่อง
ค. มียืนควบคุมเพียงยืนเดียว
ง. มียืนควบคุมหลายยีน
จ. สภาพแวดล้อมมีผลต่อการแสดงออกมาก
ฉ. สภาพแวดล้อมมีผลต่อการแสดงออกน้อย

ข้อใดเป็นลักษณะของพันธุศาสตร์เชิงปริมาณ (quantitative characters)
35. เมื่อนักเรียนไปออกกำลังกายโดยวิ่งต่อเนื่องเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร จะส่งผลอย่างไรต่อระบบหมุนเวียนโลหิต (circulatory system)
36. การเปิดและปิดของปากใบ (stomata) พืช ข้อใดมีผลต่อการเปิดปากใบของพืชมากที่สุด
37. ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม (binomial nomenclature) เป็นระบบการเรียกชื่อ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด (species) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ชื่อแต่ละชื่อในระบบนี้เรียกว่า ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนสิ่งมีชีวิตในชนิดต่าง ๆ อย่างเป็น ทางการ ชื่อวิทยาศาสตร์จะเป็นภาษาละติน (Latin) ถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีการระบุชื่อ วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องมากที่สุด
38. ระบบการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ (cell transportation) คู่ใด ที่มีระบบการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ที่ แตกต่างกัน

ก. เม่นทะเล
ข. กั้ง
ค. ไส้เดือนฝอย
ง. ดอกไม้ทะเล
จ. พลานาเรีย
ฉ. อึ่งอ่าง
39. ในกรณีที่สิ่งมีชีวิตชนิด (species) หนึ่งที่มาจาก 2 ประชากร (population) พบว่ามีอัตรา ของยีน (gene flow) ที่สูงมาก เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
40. ทรัพยากรป่าไม้ (forest resources) มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ และ ยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT Science วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}