CMMU TAP

1. ข้อใดใข้คำผิดความหมาย
2. จากบทความต่อไปนี้ ข้อใดสามารถสรุปได้ถูกต้อง

ค่านิยมอันทรงคุณค่าฝังลึกในสังคมเอเชียรวมทั้งในหมู่ชาวจีน ถ่ายทอดมายังคนแต่ละรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นพันๆ ปี คือ เรื่องความกตัญญู ค่านิยมดังกล่าวอยู่ในคำสอนของหลายศาสนา ถึงขนาดมีบางชาติคิดว่า ผู้ใดก็ตามถ้าขาดคุณธรรมดังกล่าว ผู้นั้นเสียชาติเกิด ซึ่งเราได้ยินคาพูดที่ว่า “บุคคลที่ไม่รู้จักคุณคน เขาไม่ใช่คน”
3. ดำเป็นลูกของแดง ม่วงเป็นลูกเขยของแดง ข้อใดสรุปถูกต้อง
4. แจน ตาล ต้น แจง และตอม ได้ไปซื้ออาหารญี่ปุ่นในร้านแห่งหนึ่ง พบว่า แจนใช้เงินซื้ออาหารญี่ปุ่นไปมากกว่าต้น ตาลใช้เงินซื้ออาหารญี่ปุ่นไปมากกว่าแจงและต้น แต่น้อยกว่าแจน ต้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ใช้เงินซื้ออาหารญี่ปุ่นน้อยที่สุด ตอมไปส่งเพื่อนซื้อเฉยๆ ใครที่ใช้เงินมากที่สุดเพื่อซื้ออาหารญี่ปุ่น
5. คนที่สอบผ่านวิชาคณิตทุกคนเป็นคนขยัน แอมสอบวิชาคณิตไม่ผ่าน สรุปได้ว่า
6. A B C D เป็นนักเรียนทุนจากทวีปเอเชียและแอฟริกา
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้
• A และ B เป็นนักเรียนที่มาจากทวีปเดียวกัน
• C และ D เป็นนักเรียนที่มาจากคนละทวีป
• D เป็นนักเรียนที่มาจากประเทศติมอร์เลสเต

ในการตัดสินใจเลือกตอบ มีเงื่อนไข ดังนี้
ก. C เป็นนักเรียนที่มาจากทวีปเอเชีย
ข. A เป็นนักเรียนที่มา
7. ในเมืองแห่งจินตนาการจะมีสิ่งมีชีวิต 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 จะพูดความจริงเสมอ
ประเภทที่ 2 จะโกหกเสมอ

ท่านเดินผ่านสิ่งมีชีวิต 2 ตน แล้วถามว่าแต่ละตนเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใด ท่านได้รับคาตอบดังนี้
ก. ฉันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่ 1
ข. มีอย่างน้อย 1 ตนในพวกเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่ 2
ข้อใดสรุปถูกต้อง
8. ผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีสำเร็จรูปที่มีวางขายจำนวนมากในร้านค้าสะดวกซื้อ เมื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ห้างสรรพสินค้าจะมีราคาแพงกว่า เนื่องจากมีวางจำหน่ายน้อยกว่า สิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีสำเร็จรูปที่มีวางขายห้างสรรพสินค้าจะมีราคาสูงกว่าราคาขายของผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีสำเร็จรูปที่มีวางขายในร้านค้าสะดวกซื้อ

ข้อความต่อไปนี้หากเป็นความจริง จะทำให้ข้อสรุปข้างต้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลง
9. นายเดชาคิดว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม นักการเมืองที่รับสินบนจนร่ำรวย เมื่อถูกฟ้องร้องกลับได้รับการยกฟ้อง แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาจะต้องได้รับการลงโทษ แสดงให้เห็นว่า เงินซื้อได้เกือบทุกอย่าง คนมีเงินที่ทำผิดกฎหมายจะสามารถหลบเลี่ยงความผิดได้มากกว่าคนที่ไม่มีเงิน
ข้อความต่อไปนี้หากเป็นความจริง จะทำให้คำกล่าวของนายเดชามีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
10. งบประมาณที่รัฐบาลใช้จ่ายเพื่อการศึกษาไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 150 ในช่วง 1 ปี แต่คะแนนทดสอบมาตรฐานการศึกษากลับลดลงเกือบทุกปี
การให้เหตุผลข้างต้นขี้นอยู่กับสมมติฐานในข้อใด
11. กำหนดให้ X เป็นจำนวนเต็ม และ 2 ˂ X2 ˂ 100 ถ้าหลักหน่วยของ X2 เท่ากับ 6 และหลักหน่วยของ (X - 1)2 เท่ากับ 5 แล้วหลักหน่วยของ (X + 1)2 เป็นเท่าใด
12. ถ้ารากที่สองของผลคูณของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวน เท่ากับ 15 ข้อใดไม่สามารถเป็นผลรวมของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวนนั้นได้
13. ลูกสาว 3 คน และลูกชาย 2 คนได้รับการแบ่งที่ดินจากพ่อ โดยลูกชายคนโต และลูกสาวคนโตได้รับที่ดินเท่ากับ 1/4 และ 1/3 ของที่ดินทั้งหมด ตามลำดับ และลูกๆ 3 คนที่เหลือได้รับที่ดินจำนวนเท่าๆ กัน จงหาว่าลูกชายคนเล็กได้รับที่ดินเท่าใด
14. ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลได้รับค่าจ้างมากกว่าผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอล 1/4 เท่า อยากทราบว่าผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลได้รับค่าจ้างเป็นร้อยละเท่าใดของผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล
15. ในหนังสือวิชาชีววิทยามีรูปของแมลงปอ โดยกำหนดมาตราส่วนไว้ว่าความยาวในรูป 1 เซนติเมตรเท่ากับความยาวจริง 2.5 เซนติเมตร ถ้าความยาวของแมลงปอในรูปเท่ากับ 9 เซนติเมตร แล้วแมลงปอจะมีความยาวจริงเท่าใด
16. โลหะผสมอัลลอยได้จากการผสมสังกะสีและทองแดงเข้าด้วยกันในอัตราส่วน 2:5 ถ้ามีทองแดงอยู่ 120 กรัม ต้องใช้สังกะสีน้ำหนักเท่าไรในการผลิตโลหะผสมอัลลอย
17. นายบอยอยากได้โมเดลหุ่นยนต์ชิ้นหนึ่งแต่มีราคาแพง เขาจึงจะรอซื้อในช่วงลดราคา 15% ของราคาที่แปะไว้ แต่ก่อนที่นายบอยจะมาซื้อราคาโมเดลสูงกว่าราคาที่แปะไว้เดิม 20% ไว้ก่อนหน้าแล้ว ถ้าสุดท้ายแล้วนายบอยซื้อโมเดลหุ่นยนต์มาในราคาช่วงลดราคาเป็นเงิน 1190 บาท อยากทราบว่านายบอยซื้อมาในราคากี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเที่แปะไว้เดิม
18. แอนนาต้องการเสาไม้ 2 ต้นในการปลูกพืชสวนครัวหลังบ้านจึงตัดไม้ยาว 50 ฟุตออกเป็น 2 ท่อนโดยท่อนยาวยาวกว่าท่อนสั้น 50% อยากทราบว่าเสาไม้ท่อนยาวยาวกี่ฟุต
19. นิสิตปริญญาตรีทุกคนต้องทำการฝึกงานเป็นเวลา 4 สัปดาห์ระหว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยมีข้อกำหนดดังนี้ ในสัปดาห์ที่ 4 ทุกคนต้องฝึกงานในจำนวนชั่วโมงที่มากกว่าสัปดาห์ที่ 3 20% ในสัปดาห์ที่ 3 ทุกคนต้องฝึกงานในจำนวนชั่วโมงที่มากกว่าสัปดาห์ที่ 2 25% และในสัปดาห์ที่ 2 ทุกคนต้องฝึกงานในจำนวนชั่วโมงที่มากกว่าสัปดาห์แรก 40% ถ้าในสัปดาห์ที่ 4 นิสิตฝึกงานเป็นเวลา 42 ชั่วโมง อยากทราบว่านิสิตฝึกงานในสัปดาห์ที่ 1 เป็นเวลากี่ชั่วโมง
20. ในเดือนมกราคม โรงงานแห่งหนึ่งเสียค่าไฟฟ้าเท่ากับ 14,200 บาท แต่หลังจากติดตั้งเครื่องจักรแบบใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า และประหยัดไฟฟ้ามากกว่า ผู้จัดการโรงงานจึงประมาณว่าจะเสียค่าไฟฟ้าลดลง 2.5% เรื่อยๆ ในทุกๆ เดือน ถ้าสมมติฐานของผู้จัดการเป็นจริงอยากทราบว่าเดือนมีนาคมจะเสียค่าไฟฟ้าเท่าใด
21. ปี 2016 เมือง A มีประชากรทั้งสิ้น 4,800 คน โดยมีผู้สูงอายุเป็นจำนวน 1/4 ต่อมาปี 2018 จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนลดลงอีก 1/3 ดังนั้นภายในระยะเวลา 2 ปีนี้มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเหลืออยู่จำนวนเท่าใด
22. สมคิดนำเงิน 50% ของเงินบำเหน็จหลังเกษียณอายุไปเล่นหุ้น และนำเงินอีกจำนวน 25% ไปลงทุนด้วยการซื้อกองทุนรวม และอีก 20% จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล ส่วนที่เหลืออีก 20,000 บาทนำไปฝากธนาคาร อยากทราบว่าสมคิดได้รับเงินบำเหน็จหลังเกษียณอายุมาจำนวนเท่าใด
23.แสตมป์ชุดพิเศษชุดหนึ่งราคาวันแรกจำหน่ายเท่ากับ 300 บาท แต่ผ่านไป 2 ปีราคาแสตมป์ชุดนี้เพิ่มขึ้นเป็น 375 บาท แสดงว่าราคาแสตมป์ชุดพิเศษชุดนี้เพิ่มขึ้นกี่ %
24. ในการแข่งวิบากครั้งหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 5 ด่าน แต่ละด่านแบ่งคะแนนเป็นอัตราส่วนดังนี้ 5:3:2:4:1 โดยผู้ชนะต้องได้คะแนนอย่างน้อยที่สุด 1/8 ของคะแนนในแต่ละด่านเป็นจำนวน 3 ด่านขึ้นไป ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันต้องได้คะแนนอย่างน้อยที่สุดกี่ % ถึงจะเป็นผู้ชนะ
25. ของผสมชนิดหนึ่งมีน้ำหนักทั้งสิ้น 2.8 กรัม โดยเป็นส่วนผสมระหว่างสาร A, B และ C ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักเท่ากับ 2:5:6 ตามลำดับ อยากทราบว่ามีสาร A น้อยกว่าสาร C ในของผสมนี้เท่าใด
26. จำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ และถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x จะถูกหารด้วยจำนวนเต็มบวกทั้งหมดกี่จำนวนลงตัว

(1) x เป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกัน 2 จำนวน
(2) x และ 23 มีจำนวนที่หารลงตัวเป็นจำนวนเท่าๆ กัน
27. ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายโทรทัศน์ลดราคาจากราคาที่แปะไว้ x เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าซื้อเงินสดจะลดราคาลงอีก y เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแปะราคาไว้กี่บาท

(1) x = 25
(2) x – y = 15
28. ถ้านาย ก ออมไว้สัปดาห์ละ x บาท และ นางสาว ข ออมเงินไว้สัปดาห์ละ y บาท จงหาจำนวนเงินที่ทั้งสองคนออมรวมกันในแต่ละสัปดาห์

(1) นางสาว ข ออมเงินได้มากกว่านาย ก สัปดาห์ละ 5 บาท
(2) จำนวนเงินที่นาย ก ออมเงิน 6 สัปดาห์ เท่ากับจำนวนเงินที่นางสาว ข ออมเงิน 5 สัปดาห์
29. โชวร์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายประจำเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน จงหาว่าในเดือนนั้นโชว์รูมแห่งนี้ขายรถยนต์ได้ทั้งหมดกี่คัน

(1) ถ้าเซลล์ขายรถยนต์แต่ละคนขายได้คนละ 4 คัน จะมีรถยนต์ที่เหลือจากการขาย 23 คัน
(2) ถ้าเซลล์ขายรถยนต์แต่ละคนขายได้คนละ 6 คัน จะมีรถยนต์ที่เหลือจากการขาย 5 คัน
30. ในบริษัทแห่งหนึ่งสมควรต้องการเชิญสมหมาย สมศักดิ์ และ สมพงษ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันครบทั้ง 4 คนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีนี้ จงหาว่าทั้ง 4 คนจะมาประชุมได้ในเวลาเท่าใด

(1) ทุกวันพฤหัสบดีสมควร และสมหมาย ว่างตั้งแต่ 9.00 ถึง 12.00
(2) ทุกวันพฤหัสบดีสมศักดิ์ ว่างตั้งแต่ 9.00 ถึง 13.00 ส่วนสมพงษ์ว่างตั้งแต่ 8.00 ถึง 11.00
31. สถาบันจุฬาติวเตอร์จัดซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ A และยี่ห้อ B สำหรับการเรียนการสอน โดยอัตราส่วนของยี่ห้อ B ต่อยี่ห้อ A เท่ากับ 5:6 จงหาว่าสถาบันจุฬาติวเตอร์จัดซื้อยี่ห้อ B ทั้งหมดกี่เครื่อง

(1) จัดซื้อยี่ห้อ A มากกว่ายี่ห้อ B จำนวน 80 เครื่อง
(2) จัดซื้อทั้ง 2 ยี่ห้อรวมกัน 880 เครื่อง
32. ภาพยนตร์เรื่อง Destination Moon เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายวิทยาศาสตร์เข้าฉายในปี 1950 และได้รับรางวัลออสการ์สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม จงหารายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ในสัปดาห์ที่ 2 ของการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้

(1) รายได้จากการเข้าฉายในสัปดาห์ที่ 2 น้อยกว่าสัปดาห์แรก 1.5 ล้านดอลลาร์
(2) รายได้จากการเข้าฉายในสัปดาห์ที่ 3 น้อยกว่าสัปดาห์แรก 2.0 ล้านดอลลาร์
33. ฉันและเพื่อนๆ รวมทั้งหมด n คน นัดกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านอิ่มอร่อย ต้องจ่ายเงินค่าอาหารคนละเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ m บาท อยากทราบว่าค่าอาหารทั้งหมดคิดเป็นเงินกี่บาท

(1) แต่ละคนจ่ายเงินค่าอาหารคนละ 19 บาท
(2) ถ้าคนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1 คน แต่ละคนจ่ายเงินค่าอาหารคนละ 18 บาท
34. เดชาเปิดร้านชานมไข่มุกร้านใหม่ที่สยามสแควร์ซอย 9 เป็นวันที่ 2 จงหาว่าวันนี้เขาขายชานมไข่มุกได้ทั้งหมดกี่แก้ว ถ้าพนักงานในร้านบอกรายละเอียดมาดังต่อไปนี้

(1) เมือวานขายได้ 100 แก้ว ซึ่งน้อยกว่า 2 เท่าของวันนี้อยู่ 10 แก้ว
(2) เมื่อวานขายได้มากกว่าวันนี้ 45 แก้ว
35. ฉันเล่นเกมส์ทายอายุของนัทซึ่งเป็นน้องที่อยู่บ้านข้างๆ โดยนัทให้คำใบ้มาตามข้อความข้างล่าง อยากทราบว่าฉันต้องทายว่านัทอายุเท่าไรจึงจะถูกต้อง

(1) ปัจจุบันนัทมีอายุเป็น 2 เท่าของอายุของเขาเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
(2) ปัจจุบัน แนนนี่ซึ่งเป็นญาติของนัทมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุของนัทเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
CMMU TAP
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}