ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT ฟิสิกส์

ข้อสอบ NETSAT ฟิสิกส์ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที เรื่องที่ออกสอบ กลศาสตร์ , แม่เหล็กไฟฟ้า , คลื่นและแสง , ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ , ฟิสิกส์ยุคใหม่ , ทักษะการวิเคราะห์เชิงกราฟ การวัดผล และทักษะทางคณิตศาสตร์ , เรื่องใหม่ทางฟิสิกส์ที่กำลังมีการค้นคว้าและพัฒนาในปัจจุบัน 

1. กราฟแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แสดงตำแหน่ง ณ เวลาต่าง ๆ
ตัวเลือกต่อไปนี้ ข้อใดถูก
2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง F ต่อเวลา t
จากกราฟ ข้อใดถูก
3. รถยนต์ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยล้อด้านหลัง ต่อไปนี้ข้อใดถูกที่สุด
4. ต่อไปนี้ข้อใดผิด
5. จากรูป พื้นเอียงและพื้นราบนไม่มีแรงเสียดทาน จงหา ระยะที่กล่องเคลื่อนที่ไปได้
6. จากรูป เป็นสัญญาณจากแหล่งกำเนิดที่มีฟังก์ชั่นเป็น
ข้อใดถูก
7. ถ้ามีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศ +z ต่อไปนี้ข้อใดผิด
8. ความเร็วของอิเลคตรอนขณะเคลื่อนที่ผ่านจุดกำเนิด (0, 0, 0) คือ v m/s ในสนามแม่เหล็กขนาด B T ในทิศ +z จงหาแรงที่ทำกับอิเลคตรอน
9. ถ้าให้ขั้วลบของแบตเตอรี่มีศักย์เป็น 0 volt ต่อไปนี้ข้อใดถูก
10. กำหนดให้อัตราเร็วคลื่นเสียงในอากาศ = 340 m/s ต่อไปนี้ข้อใดถูก
11. ถ้าความเร็วคลื่นน้ำมีค่า 60 cm/s นำเอาแท่งไม้สองแห่ง จุ่มปลายไม้ลงแตะผิวน้ำให้แท่งไม้ ทั้งสองอยู่ห่างกัน 10 cm สั่นแท่งไม้ทั้งคู่ด้วยความถี่ 30 Hz ข้อใดถูก
12. อุปกรณ์ข้อใดอาศัยหลักการสะท้อนกลับหมดภายใน
13. อุปกรณ์ใดใช้หาความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้
14. ข้อใดถูก
15. ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำคือ 4 KJ/Kg K กราฟระหว่างพลังงานความร้อนที่ให้กับน้ำมวล 10 กรัม ในระบบปิด ที่เวลา t = 0 s น้ำมีอุณหภูมิ 20 °C ข้อใดถูก
16. กำหนดให้สมบัติของน้ำ
- ความจุความร้อนจำเพาะ 4 KJ/Kg K
- ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำแข็ง 2 KJ/Kg K
- ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 2257 KJ/Kg
- ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว 334.0 KJ/Kg

ข้อต่อไปนี้ข้อใดผิด ถ้านำน้ำร้อน 100°C มวล 100 กรัม
17. ข้อใดถูก
18. สมการ E = mc2 อธิบายเกี่ยวกับอะไร
19. การทดลองใดทำให้ทราบประจุของอิเลคตรอน
20. แหวนโลหะมีรัศมีวงใหญ่และเล็กเป็น R และ r ตามลำดับ ถ้าได้รับความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT ฟิสิกส์
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}