ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT เคมี

ข้อสอบ NETSAT เคมี มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที เรื่องที่ออกสอบ สสาร , อันตรกิริยา , พลังงาน

1. จากการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง โดยนาย A, B, C และ D จากตารางบันทึกผล ผลการทดลองใครมีความแม่นยำสูง (accuracy), ค่าจริงคือ 24
2. พิจารณาภาพการกลั่นน้ำทะเล ในระหว่างที่ของเหลวที่ได้จากการกลั่นไหลลงในภาชนะที่รองรับ ตำแหน่งใดในภาพที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
3. ข้อใดต่อไปนี้แสดงการบันทึกปริมาตรที่วัดได้และระบุเลขนัยสำคัญได้ถูกต้อง
4. หากในห้องทดลองมีสารเคมีและสารละลายที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (stock solution) ดังแสดงในภาพ ข้อใดต่อไปนี้เตรียมสารละลายตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องและมีความเหมาะสมที่สุด โดยแต่ละข้อมูลมีอุปกรณ์เครื่องแก้ว น้ำกลั่นและปริมาตรสารเพียงพอ
5. จากภาพด้านล่างที่ปรากฏ ข้อใดอธิบายระดับพลังงาน n = 1 ซึ่งมีค่าติดลบได้ถูกต้อง
6. นำสาร A และสาร B มาละลายน้ำ พบว่าได้เป็นสารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกัน โดยสาร A และ สาร B เป็นสารที่ระเหยได้ยาก และไม่แตกตัว โดยสาร A เป็นสารที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าสาร B จากข้อมูลดังกล่าวจงทำนายผลการทดลอง ค่า X และ Y ในตาราง
7. การทดสอบทางเคมีเพื่อตรวจหาไอออนของโลหะในสารละลาย ผู้ทำการทดลองคนหนึ่งได้เติม สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในสารตัวอย่าง (บีกเกอร์ 1-6) แล้วสังเกตตะกอน (ของแข็ง) ที่เกิดขึ้น จากนั้นบันทึกผล การทดสอบดังตาราง
8. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ในแต่ละการทดลองพบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้น ผู้ทำการทดลองจึงทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและน้ำเงิน
ข้อใดแสดงผลการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสที่สอดคล้องกับการทดลองทั้งสอง
9. ข้อใดถูกต้อง
10. แผนภาพในข้อใดแสดงพันธะไฮโดเจน (เส้นประ) ระหว่างโมเลกุลของ CH3 NH2 ได้ถูกต้อง
11. ปฏิกิริยาสมการ
จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดต่อไปนี้แสดงแบบจำลองได้ถูกต้อง
12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส
13. แผนภาพในข้อใดแสดงผลิตภัณฑ์และสมการเคมีได้อย่างถูกต้อง
14. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมมติฐานของการทดลองข้างต้น
15. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

กลไกการเกิดปฏิกิริยาใดสอดคล้องกับ (A) สมการเคมีและ (B) กราฟพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยาตามลำดับ
16. พิจารณากลไกของปฏิกิริยา NO2(g) + CO(g)→NO(g) + CO2(g)
ขั้นที่ 1 NO2(g)→ NO3(g)+ NO(g)
ขั้นที่ 2 NO2(g)+ CO(g)→ NO2(g) + CO2(g)

ข้อใดแสดงกฎอัตราที่เป็นไปได้ (possible rate raw) สำหรับปฏิกิริยาข้างต้น
17. ปฏิกิริยาเคมีสมการ

N2O4](g) 2NO2(g)
แก๊สไม่มีสี แก๊สสีน้ำตาลแดง

เมื่อให้ปฏิกิริยาดังกล่าวดำเนินไปสู่สภาวะสมดุล ข้อใดถูกต้อง
18. จากสมการเคมีและแบบจำลองโมเลกุลดังภาพ
แบบจำลองโมเลกุลที่อุณหภูมิต่างกันข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
19. จากภาพแสดงสีที่สังเกตเห็นในหลอดทดลอง หากต้องการสารละลายมีสีแดงเพิ่มมากขึ้นต้องเติมสารใดต่อไปนี้
20. สารละลาย A, B และ C มีความเข้มข้นดังนี้
21. จากข้อมูลข้อ 20 ถ้าหาก T เป็นผลการทดสอบของสารละลาย D ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
22. จากภาพและสมการข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
23. จากข้อ 22 ข้อใดอธิบายทางวิทยาศาสตร์และกล่าวถึงประจักษ์พยาน (evidence) ได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
24. จากการทดลองสารประกอบไฮโดรคาร์บอน X, Y และ Z ผลการทดลองแสดงดังนี้

ผลการทดลองที่ I เมื่อนำสาร X, Y และ Z มาเผา พบว่าสาร Y มีเขม่าสีดำมากที่สุด
ผลการทดลองที่ II เมื่อนําเฉพาะสาร X มาเผาไฟ พบว่ามีแก๊ส CO เกิดขึ้น
ผลการทดลองที่ III เมื่อหยด 〖"Br" 〗_"2" /〖"CCl " 〗_"4" ใส่หลอดทดลองที่มีสาร Z ในที่สว่าง แล้วนำกระดาษลิตมัสมายังปากหลอดพบว่ากระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

จากผลการทดลองดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
25. กำหนดให้ข้อมูลดังแสดงต่อไปนี้

จากข้อมูลดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกระบวนการผลิตพอลิเอทิลีน
กระบวนการ A ถ้าหากต้องการพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่ง ต้องสังเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิต่ำความดันต่ำและต้องเติมตัวเร่งปฏิกิริยา
กระบวนการ B ถ้าหากต้องการพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้น ต้องสังเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิสูง ความดันสูงเมื่อนำพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้มาทำการทดสอบได้ผลดังแสดงในตาราง
ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT เคมี
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}