ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT ภาษาไทย

ข้อสอบ NETSAT ภาษาไทย มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที เรื่องที่ออกสอบ การอ่าน (ความหมายของคำ วลี ประโยค และข้อความ , ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่างๆ , การสรุปใจความสำคัญ , ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น , การอ่านตีความและประเมินคุณค่า , การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และ การเขียน (การใช้คำ วลี ประโยค และข้อความ , การเชื่อมโยงความ , การใช้ภาษาในระดับต่างๆ , การเขียนย่อหน้า)

คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 1-2
        เมื่อแรกเริ่มที่กาแฟถูกนำเข้าสู่ทวีปยุโรปในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 นั้น ผู้คนต่างมี ความเห็นขัดแย้งการบริโภคกาแฟ แพทย์ผู้รู้หลายคน (1) ฟันธงว่ากาแฟเป็นยาพิษร้ายแรงและ ควรห้ามดื่มเด็ดขาด แต่คนอีกส่วนหนึ่งกลับเห็นต่างและยืนยันว่าการดื่มกาแฟมีคุณประโยชน์และ โรงกาแฟ (Coffee-houses) ก็ (2) ผุดขึ้นทุกหนทุกแห่ง

1. คำในข้อ (1) มีความหมายเหมือนกับคำในข้อใดมากที่สุด
2. คำในข้อ (2) มีความหมายเหมือนกับคำในข้อใดมากที่สุด
คำชี้แจง อ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 3-6
         จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้ “พืชกัญชา” ถูกถอดออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 และทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูก “พืชกัญชา” ในครัวเรือนได้ทำให้กระแส “พืชกัญชา” กลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วประเทศ เพราะนอกจากจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก "กัญชา" ในทางการแพทย์ได้แล้วประชาชนยังสามารถจดแจ้งเพื่อปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

         แต่ในทางกลับกัน การปลดล็อกกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด ก็ทำให้หลายหน่วยงานที่ทำงานด้านสุขภาพเกิดความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพราะความไม่รู้ หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชน ซึ่งนำไปสู่ผลกระทำต่อพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ และจิตใจ รวมถึงผลเสียต่อสุขภาพกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง โรคจิตเภท ภาวะฆ่าตัวตาย และมีความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่น ๆ
(ดัดแปลงข้อมูลจากนิตยสารหมอชาวบ้าน https:/wwwwww.doctor.or.th)

3. บทอ่านข้างต้นมีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
4. หากต้องเปลี่ยนคำว่า “ปลดล็อก” เพื่อให้เหมาะสมกับงานเขียนเชิงวิชาการและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทอ่าน ควรใช้คำในข้อใด
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
6. ควรตั้งชื่อบทอ่านว่าอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด
คำชี้แจง อ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 7 – 9

(ก) ในโลกที่มีสัดส่วนประชากรคนสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือสังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับหรือมากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด

         (ข) คำนี้จึงแฝงมุมมองการเหยียดอายุ (Ageism) สร้างภาพคนสูงวัยว่าช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้เป็นภาระที่ต้องจัดการดูแล หากโลกมีคนแก่เยอะย่อมเป็นเรื่องน่ากังวล เป็นปัญหาหรือวิกฤตที่ต้องแก้ไขคำเช่นนี้อาจทำให้เราเกิดอคติหรือการเลือกปฏิบัติกับคนเพราะวัยของเขา สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คนไม่อยากแก่

(ค) คำว่า “สึนามิคนสูงวัย” หรือ “สีนามิสีเทา” เป็นคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกสภาวะโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปรียบเทียบโลกที่มีคนสูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างคลื่นสึนามินั้นได้รับคำวิจารณ์ว่าเป็นกรอบมุมมองความชราในแง่ลบ เพราะไม่มีใครมองสึนามิเป็นเรื่องดี

         (ง) เมื่อคนวัยเบบี้บูมเมอร์แถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เริ่มทยอยเข้าสู่วัย 60 ปี สื่อต่าง ๆ เริ่มพูดถึงคำว่า “สึนามิสีเงิน” หรือ “สึนามิผู้สูงอายุ” หรือ “Silver Tsunami” จากความหวั่น วิตกว่าสังคมจะมีคนทำงานหรือคนเสียภาษีไม่มากพอ
         (ง) เมื่อคนวัยเบบี้บูมเมอร์แถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เริ่มทยอยเข้าสู่วัย 60 ปี สื่อต่าง ๆ เริ่มพูดถึงคำว่า “สึนามิสีเงิน” หรือ “สึนามิผู้สูงอายุ” หรือ “Silver Tsunami” จากความหวั่น วิตกว่าสังคมจะมีคนทำงานหรือคนเสียภาษีไม่มากพอ


7. จากข้อความข้างต้น ควรเรียงลำดับเนื้อหาอย่างไรจึงจะเชื่อมโยงกันได้เหมาะสมที่สุด
8. เมื่อเรียงลำดับเนื้อหาอย่างถูกต้องแล้ว ข้อใดคือใจความสำคัญของบทอ่านข้างต้น
9. ข้อความในย่อหน้าที่มีเลข (ข) กำกับ มีข้อบกพร่องในการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใด
10. ข้อใดใช้ระดับภาษาแตกต่างจากข้ออื่น
คำชี้แจงอ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11-15
(ก) ปกาเกอะญอทุกคนจะมีสำนึกสำคัญตลอดชั่วชีวิตว่า “ปว่าแกซะเซอมู” แปลว่า ป่าคือชีวิต
(ข) ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอได้สร้างสรรค์ลวดลายสีสันของผ้าทอตามลวดลายจาก ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดวงดาว สายน้ำ สัตว์ป่า ต้นไม้ ดอกไม้ และยัง......(1)... เสื้อผ้าด้วยเมล็ดพืช ในท้องถิ่นอย่างลูกเดือย
(ค) คนกะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่รักสงบสอดคล้องกลมกลืนกับป่าและธรรมชาติ จะเห็นได้จากความเชื่อและพิธีกรรมตลอดจนการดำเนินชีวิต
(ง) ชาวปกาเกอะญอทุกคนต้องนำสายสะดือมาผูกกับต้นไม้และถือเป็นต้นไม้ประจำตัวที่ต้องรักษา
(จ) เด็กหญิงหรือหญิงสาวที่ยังไม่ออกเรือนจะสวมชุดสีขาวยาวกรอมข้อเท้าที่เรียกว่า “เชวา” หากออกเรือนแล้วจะสวม “เซโม่ซู” เป็นเสื้อสีดำปักลวดลายจากลูกเดือย นุ่งผ้าถุงมัดหมี่สี แดงที่เรียกว่า “หนี่” และใช้ผ้า เข่อเผือกโพกหัว ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อสีแดงทรงกระบอก นุ่ง กางเกงสะดอสีดำหรือโสร่ง และโพกหัวด้วยผ้าแดงหรือขาว
(ดัดแปลงจากบทความ : สกู๊ปมาบุ๊คโกะ บุญปีใหม่พิทักษ์โลก นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 355 กันยายน 2557)


11. ควรตั้งชื่อบทอ่านนี้อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด
12. คำใดในช่องว่าง (1) ที่สอดคล้องกับบทอ่านน้อยที่สุด
13. ข้อความว่า “ชาวปกาเกอะญอทุกคนต้องนำสายสะดือมาผูกกับต้นไม้” น่าจะมีความหมายสื่อถึงอะไร
14. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการประยุกต์วิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติของชาวปกาเกอะญอ
15. ควรเรียงข้อความจากบทอ่านนี้อย่างไร
คำชี้แจงอ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 16-20
         ปี พ.ศ. 2564-2565 คำว่า soft power ได้ปรากฏในข่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับกระแสความสำเร็จระดับโลกของซีรีส์ ภาพยนตร์ และไอดอลจากเกาหลีใต้ นอกจากนี้รัฐบาลไทย ยังประกาศว่า soft power จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยตามโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเน้นวัฒนธรรมไทยที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร (food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (fashion) มวยไทย (fighting) การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (festival) แท้จริงแล้ว soft power ที่พูดกันอย่างติดปากนั้นคืออะไรกันแน่
(บางส่วนของบทความอ้างอิงจาก : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ Scoop นิตยสารสารคดี)


16. หากนักเรียนเป็นผู้เขียนบทความจะเขียนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องใดจึงจะน่าสนใจ ก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อความในบทอ่านนี้
17. นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมไทยกลุ่มใดที่จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันในระดับสากลได้ดีที่สุด
18. จากคำตอบข้อ 17 เพราะเหตุใดจึงเลือกข้อนั้น
19. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า soft power น้อยที่สุด
20. หากนักเรียนเป็นผู้เขียนบทความนี้ จะเขียนประเด็นใดเป็นการสรุปสุดท้ายจึงจะสอดคล้องกับนโยบาย 5F
คำชี้แจงอ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 21-25
1 ตาย่อยของแมลงที่เราเห็นเป็นตารางนั้นถูกออกแบบโดยใช้ pattern รูปรังผึ้งให้สามารถมีแสงส่องผ่านได้มากที่สุด แล้วทำไมตามนุษย์กลม ไม่เห็นมีหกเหลี่ยมเลย? เซอไพรส์! ในตาคุณที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่ ตรงจอตาหากเราผ่าเซลล์รับแสงตามขวางก็จะเห็นเป็นรูปตาตารางหกเหลี่ยมเรียงกันอยู่ (ก) ในตาคุณก็มีหกเหลี่ยมเช่นกัน
2. ตาย่อยของแมลง รังผึ้ง ตาสับปะรด ลายบนกระดองเต่า สิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน
3 ฟองสบู่ 1 ฟอง มีรูปทรงอะไร คำตอบ คือ ทรงกลม แล้วฟองสบู่หลาย ๆ ฟอง ๆ อยู่ติดกันละ?
4. ในโมเลกุลของน้ำแข็งก็เรียงกันเป็นรูปหกเหลี่ยม การเรียงตัวใหม่ของ "H" _"2" "O" ในน้ำเป็นรูปหกเหลี่ยมนี้ทำให้น้ำแข็งมีความ “แข็งแกร่ง” ไม่เหลวเหมือนน้ำ โมเลกุลหกเหลี่ยมของน้ำแข็งที่ซ้อนทับกันมาก ๆ จะสร้างเกล็ดหิมะ (snowflake) ซึ่งก็เป็นหกเหลี่ยมอีก
5. คำตอบก็คือ “หกเหลี่ยม” มันจะค่อยๆเปลี่ยนจากทรงกลมเป็นทรงหกเหลี่ยมเพื่อสร้างมุมเชื่อมต่อระหว่างฟองที่ติดกันที่ 120 องศา หกเหลี่ยมจึงเป็น “มุมเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งที่สุดในธรรมชาติ”
6 หกเหลี่ยมมีแค่ในโลกของเราใช่ไหม? ไม่ใช่เลย ที่ดาวเสาร์ The Great Hexagon หรือ ขั้วเหนือหกเหลี่ยมปริศนาบนดาวเสาร์ที่มีขนาดแสนมหึมาสามารถใส่โลกของเราเข้าไปได้ถึง 4 ใบ นั่นถือเป็นหกเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาล เป็นการประกาศว่าธรรมชาติของเราชอบรูปหกเหลี่ยมจริง ๆ
7 รูปทรงหกเหลี่ยมเมื่อมาเรียงต่อกันเป็น pattern รังผึ้ง เป็น pattern ที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) ในการบรรจุ (packing) ดีที่สุดในธรรมชาติ คือเราสามารถใส่รูปทรงหกเหลี่ยมภายใน พื้นที่ขนาดใดขนาดนึงได้มากกว่ารูปทรงอื่นโดยเหลือพื้นที่เสียเปล่า (waste space) น้อยที่สุด อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งระหว่างช่องมากที่สุดเพราะมีมุมเชื่อมต่ออยู่ที่ 120 องศา
(ดัดแปลงจากบทอ่านของเพจ facebook : Earth's Natural Wonders เอิร์ธเปิดโลกธรรมชาติ)


21. กลวิธีที่เด่นชัดในการนำเสนอบทความนี้คือกลวิธีอะไร
22. ควรตั้งชื่อบทอ่านนี้ว่าอย่างไร
23. หากต้องเขียนบทความนี้ต่อเป็นย่อหน้าสุดท้าย นักเรียนจะใช้ข้อมูลใดในการเขียน
24. ในช่องว่า (ก) ควรเติมคำว่าอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
25. จากบทอ่านข้างต้นควรเรียงลำดับอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ข้อสอบ NETSAT Online - NETSAT ภาษาไทย
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}