ข้อสอบ SAT Math Online

เนื้อหาที่ออกสอบ SAT Math ประกอบไปด้วย 

Heart of Algebra ข้อสอบออกประมาณ 33%

Number system (ระบบจำนวน)

Basis Algebra (สมการพื้นฐาน)

Slope of line (ความชันของเส้นตรง)

Linear equation (สมการเชิงเส้น)

Functions (ฟังก็ชัน)

Inequalities (อสมการเส้นตรง)

Problem Solving and Data Analysis ข้อสอบออกประมาณ 29%

Ratio and Proportion (อัตราส่วน สัดส่วน)

Percentage (ร้อยละ)

Statistics (สถิติ)

Probability (ความน่าจะเป็น)

Unit Conversion (การแปลงหน่วย)

Passport to Advance Math ข้อสอบออกประมาณ 28%

Exponents and Powers (ระบบเลขยกกำลัง)

Polynomials (พหุนาม)

Quadratic Equation and Quadratic Expression (สมการกำลังสอง)

Radical and rational equations (แก้สมการติดรูท)

Trigonometry (ตรีโกณมิติ)

Additional Topics on Math ข้อสอบออกประมาณ 10%

Lines and Angles (เส้นและมุม)

Triangles (สามเหลี่ยม)

Quadrilaterals (สี่เหลี่ยม)

Circles (วงกลม)

Surface Areas and Volume (พื้นที่ผิวและปริมาณ)

if 4(a - b) + 3 = -17, then b - a =
f Maria drove miles in hours, which of the following represents her average speed, in miles per hour?
If is an odd integer and is an even integer. Which of the following is an odd integer?
In the coordinate plane, the points F(-1, 0), G(2,3), and H(5, 0) lie on a circle with center P. What are the coordinates of point P?
If the average (arithmetic mean) of and + 5 is and if the average of and - 1 is , what is the average of and ?
For all numbers and , let be defined as What is the value of ?
A telephone company charges cents for the first minute of a call and charges for any additional time at the rate of cents per minute. If a certain call costs $6.75 and lasts more than one minute, which of the following expressions represents the length of that call, in minutes?
The graph of is shown above. If , for how many values of does ?
Which of the following could be the equation of the graph above?
(,)
(0,81)
(1,80)
(2,77)

Which of the following equations describes in terms of for all ordered pairs in the table above?
Each of the following inequalities is true for some non-zero values of EXCEPT
ข้อสอบ SAT Math Online
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}