ข้อสอบ SAT Math Online

เนื้อหาที่ออกสอบ SAT Math ประกอบไปด้วย 

Heart of Algebra ข้อสอบออกประมาณ 33%

Number system (ระบบจำนวน)

Basis Algebra (สมการพื้นฐาน)

Slope of line (ความชันของเส้นตรง)

Linear equation (สมการเชิงเส้น)

Functions (ฟังก็ชัน)

Inequalities (อสมการเส้นตรง)

Problem Solving and Data Analysis ข้อสอบออกประมาณ 29%

Ratio and Proportion (อัตราส่วน สัดส่วน)

Percentage (ร้อยละ)

Statistics (สถิติ)

Probability (ความน่าจะเป็น)

Unit Conversion (การแปลงหน่วย)

Passport to Advance Math ข้อสอบออกประมาณ 28%

Exponents and Powers (ระบบเลขยกกำลัง)

Polynomials (พหุนาม)

Quadratic Equation and Quadratic Expression (สมการกำลังสอง)

Radical and rational equations (แก้สมการติดรูท)

Trigonometry (ตรีโกณมิติ)

Additional Topics on Math ข้อสอบออกประมาณ 10%

Lines and Angles (เส้นและมุม)

Triangles (สามเหลี่ยม)

Quadrilaterals (สี่เหลี่ยม)

Circles (วงกลม)

Surface Areas and Volume (พื้นที่ผิวและปริมาณ)

if 4(a - b) + 3 = -17, then b - a =
f Maria drove x miles in y hours, which of the following represents her average speed, in miles per hour?
If a is an odd integer and b is an even integer. Which of the following is an odd integer?
In the coordinate plane, the points F(-1, 0), G(2,3), and H(5, 0) lie on a circle with center P. What are the coordinates of point P?
If the average (arithmetic mean) of t and t + 5 is x and if the average of t and t - 1 is y , what is the average of x and y ?
For all numbers x and y , let x\Delta y be defined as x\Delta y=x^2-xy+y^2 What is the value of (4\Delta1)\Delta 1 ?
A telephone company charges x cents for the first minute of a call and charges for any additional time at the rate of y cents per minute. If a certain call costs $6.75 and lasts more than one minute, which of the following expressions represents the length of that call, in minutes?
The graph of y=f(x) is shown above. If -2\leq x\leq 6 , for how many values of x does f(x)=1 ?
Which of the following could be the equation of the graph above?
(x,y)
(0,81)
(1,80)
(2,77)

Which of the following equations describes y in terms of x for all ordered pairs in the table above?
Each of the following inequalities is true for some non-zero values of x EXCEPT
ข้อสอบ SAT Math Online
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}